Adatvédelmi szabályzat és Általános Szerződési Feltételek

 

ADATVÉDELMI SZABÁLYZAT

 

A jelen Adatvédelmi Szabályzat (a továbbiakban: Szabályzat) a http://www.adatvedelmi.hu oldalt üzemeltető Unlimited Solution Bt. (a továbbiakban: Adatkezelő) által ügyfeleinek (a továbbiakban: Érintett) tekintetében végzett adatkezelésre vonatkozik. Az Adatkezelő az személyes adatokat – az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendeletében (a továbbiakban: GDPR), az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (továbbiakban: Infotv.), valamint az adatvédelemre vonatkozó egyéb jogszabályi rendelkezések és hatósági ajánlások alapján – a Szabályzatban foglaltak szerint kezeli. A Szabályzatban foglaltak nem természetes személyekre vonatkozó adatok tekintetében nem alkalmazhatók.

 

1.    ADATKEZELŐ

Cégnév:                    Unlimited Solution Bt.

Képviselő:                 Lukics Gábor

Székhely:                  1053 Budapest, Ferenciek Tere 2.

Adószám:                  22339737-2-41

Cégjegyzékszám:      01-06-775876

Bankszámlaszám:      12100011-17606567-00000000

Honlap:                     www.adatvedelmi.hu

Email:                        info@adatvedelmi.hu

 

2.      ADATFELDOLGOZÓK

ADATFELDOLGOZÓ ADATKEZELÉSHEZ KAPCSOLÓDÓ TEVÉKENYSÉG
Netvalor Kft.

Székhely: 1041 Budapest, Závodszky Zoltán utca 1.

Szerverszolgáltatás
Bithuszárok Bt.

Székhely: 2051Biatorbágy, Damjanich utca 8.

Online hírlevél küldés
CREON HEROES Zrt.

Székhely: 5561 Békésszentandrás, Dr. Dunay A. u. 1.

Online hírlevél küldés

 

3.      A KONFERENCIÁKRA VALÓ JELENTKEZÉS KERETÉBEN VÉGZETT ADATKEZELÉS

SZEMÉLYES ADAT ADATKEZELÉS CÉLJA
Név/nevek Az Adatkezelő a szerződés megkötése céljából kezeli ezt az adatot.
Telefonszám (opcionális) Az Adatkezelő a szerződés megkötése és esetlegesen a kapcsolatfelvétel érdekében kezeli.
Számlázási név Az Adatkezelő a szerződés megkötése és a számla kiállítása céljából kezeli ezt az adatot.
Számlázási cím Az Adatkezelő a szerződés megkötése és a számla kiállítása céljából kezeli ezt az adatot.
Postázási név Az Adatkezelő a szerződés, illetve a számla jelentkező részére történő eljuttatása céljából kezeli ezt az adatot (amennyiben a számlázási névtől eltér).
Postázási cím Az Adatkezelő a szerződés, illetve a számla jelentkező részére történő eljuttatása céljából kezeli ezt az adatot (amennyiben a számlázási címtől eltér).

 

A fenti személyes adatok kezelése a résztvevővel kötött szerződés teljesítéséhez szükséges.

Az Adatkezelő a személyes adatokat a szerződés létrejötte, teljesítésének bizonyítása és az esetleges igényérvényesítés céljára az általános elévülési időn belül (5 év) kezeli. Az adatkezelő számviteli bizonylatok esetében azok adattartalmát a 8 évig őrzi meg a számvitelről szóló 2000. C. törvény 169. § (2) bekezdésének előírásai szerint.

A kezelt személyes adatok vonatkozásában érintett a hozzáféréshez, a helyesbítéshez, a törléshez, korlátozáshoz, adathordozhatósághoz, valamint tiltakozáshoz való jogát gyakorolhatja. Az érintetti jogok gyakorlásának feltételeit a jelen szabályzat 6. fejezete tartalmazza.

 

4.      KONFERENCIÁKON VALÓ RÉSZVÉTELLEL ÖSSZEFÜGGÉSBEN VÉGZETT ADATKEZELÉS

SZEMÉLYES ADAT ADATKEZELÉS CÉLJA
Név Az Adatkezelő a résztvevő azonosítása, illetve konferencián történő részvételének biztosítása céljából kezeli ezt az adatot.
E-mail cím Az Adatkezelő a résztvevő azonosítása, illetve konferencián történő részvételének biztosítása céljából kezeli ezt az adatot.
Aláírás Az Adatkezelő a résztvevő azonosítása, illetve konferencián történő részvételének biztosítása céljából kezeli ezt az adatot.

 

A személyes adatok kezelésének jogalapja az Adatkezelő és a résztvevő között létrejött szerződés teljesítése, illetve – amennyiben nem az érintett a szerződést kötő fél – az Adatkezelő azon érdeke, hogy a résztvevő számára biztosítsa a konferencián történő részvételt.

Az Adatkezelő a személyes adatokat a konferencia lebonyolításáig kezeli.

A kezelt személyes adatok vonatkozásában érintett a hozzáféréshez, a helyesbítéshez, a törléshez, korlátozáshoz, adathordozhatósághoz, valamint tiltakozáshoz való jogát gyakorolhatja. Az érintetti jogok gyakorlásának feltételeit a jelen szabályzat 9. fejezete tartalmazza.

 

5.      SPECIÁLIS ÉTKEZÉS BIZTOSÍTÁSA CÉLJÁBÓL VÉGZETT ADATKEZELÉS

SZEMÉLYES ADAT ADATKEZELÉS CÉLJA
Név Az Adatkezelő a résztvevő igényeinek megfelelő étkezés biztosítása céljából kezeli ezt az adatot.
Ételallergia Az Adatkezelő a résztvevő igényeinek megfelelő étkezés biztosítása céljából kezeli ezt az adatot.

 

A személyes adatok kezelésének jogalapja a résztvevő hozzájárulása.

Az Adatkezelő a személyes adatokat a konferencia lebonyolításáig vagy az érintett hozzájárulásának visszavonásáig kezeli.

A kezelt személyes adatok vonatkozásában érintett a hozzáféréshez, a helyesbítéshez, a törléshez, korlátozáshoz, adathordozhatósághoz, valamint tiltakozáshoz való jogát gyakorolhatja. Az érintetti jogok gyakorlásának feltételeit a jelen szabályzat 9. fejezete tartalmazza.

 

6.      KAPCSOLATTARTÁS CÉLJÁBÓL VÉGZETT ADATKEZELÉS

SZEMÉLYES ADAT ADATKEZELÉS CÉLJA
Név Az Adatkezelő a résztvevővel való kapcsolattartás céljából kezeli a személyes adatot.
E-mail cím Az Adatkezelő a résztvevővel való kapcsolattartás céljából kezeli a személyes adatot.
Telefonszám Az Adatkezelő a résztvevővel való kapcsolattartás céljából kezeli a személyes adatot.
Üzenet Az Adatkezelő a résztvevővel való kapcsolattartás céljából kezeli a személyes adatot.

 

A személyes adatok kezelésének jogalapja az Adatkezelő azon érdeke, hogy a résztvevőt megfelelő módon és időben tájékoztassa a konferenciával kapcsolatos információkról.

Az Adatkezelő a személyes adatokat a konferencia lebonyolításáig kezeli.

A kezelt személyes adatok vonatkozásában érintett a hozzáféréshez, a helyesbítéshez, a törléshez, korlátozáshoz, valamint tiltakozáshoz való jogát gyakorolhatja. Az érintetti jogok gyakorlásának feltételeit a jelen szabályzat 9. fejezete tartalmazza.

 

7.      AJÁNLATKÉRÉS CÉLJÁBÓL VÉGZETT ADATKEZELÉS

SZEMÉLYES ADAT ADATKEZELÉS CÉLJA
Kapcsolattartó Neve Az Adatkezelő az árajánlat megválaszolása céljából kezeli a személyes adatot.
Kapcsolattartó telefonszáma Az Adatkezelő az árajánlat megválaszolása céljából kezeli a személyes adatot.
Kapcsolattartó e-mail címe Az Adatkezelő az árajánlat megválaszolása céljából kezeli a személyes adatot.

 

A személyes adatok kezelésének jogalapja az Adatkezelő azon érdeke, hogy az érdeklődők számára árajánlatot tudjon adni.

Az Adatkezelő a személyes adatokat az árajánlat érvényességéig kezeli.

A kezelt személyes adatok vonatkozásában érintett a hozzáféréshez, a helyesbítéshez, a törléshez, korlátozáshoz, valamint tiltakozáshoz való jogát gyakorolhatja. Az érintetti jogok gyakorlásának feltételeit a jelen szabályzat 9. fejezete tartalmazza.

 

8.      DIREKT MARKETING CÉLJÁBÓL VÉGZETT ADATKEZELÉS

SZEMÉLYES ADAT ADATKEZELÉS CÉLJA
Név Az Adatkezelő online direkt marketing levelek eljuttatása céljából kezeli a személyes adatot.
E-mail cím Az Adatkezelő online direkt marketing levelek eljuttatása céljából kezeli a személyes adatot.

 

Az Adatkezelő a személyes adatokat az érintett hozzájárulása alapján kezeli.

Az Adatkezelő a személyes adatokat az érintett hozzájárulásának visszavonásáig kezeli, amely megtörténhet az online direkt marketing levélben elhelyezett leiratkozás célját szolgáló linkre történő kattintással, vagy az Adatkezelőhöz eljuttatott írásbeli kérelem útján.

A kezelt személyes adatok vonatkozásában érintett a hozzáféréshez, a helyesbítéshez, a törléshez, korlátozáshoz, adathordozhatósághoz, valamint tiltakozáshoz való jogát gyakorolhatja. Az érintetti jogok gyakorlásának feltételeit a jelen szabályzat 9. fejezete tartalmazza.

 

9.      PANASZÜGYINTÉZÉS, LEMONDÁS ÉS EGYÉB IGÉNYEK KEZELÉSE ÉRDEKÉBEN TÖRTÉNŐ ADATKEZELÉS

Amennyiben a vásárolt szolgáltatással kapcsolatos bármilyen ügyintézést végzünk vagy az Ön panaszát kezeljük, az ügyintézés során személyes adatok kezelését is megvalósítjuk.

SZEMÉLYES ADAT ADATKEZELÉS CÉLJA
Név Az Adatkezelő panaszkezelésének megvalósítása céljából kezeli az adatot.
Elérhetőségi adatok (e-mail cím, telefonszám, postai cím) Az Adatkezelő panaszkezelésének megvalósítása céljából kezeli az adatot.
Panasz Az Adatkezelő panaszkezelésének megvalósítása céljából kezeli az adatot.

 

Az Adatkezelő a személyes adatokat a 2016/679. számú általános adatvédelmi rendelet (1) bekezdés c) pontja alapján az 1997. évi CLV. fogyasztóvédelmi törvény 17/A. (7) bekezdése alapján 5 évig kötelesek vagyunk a panaszt megőrizni.

A kezelt személyes adatok vonatkozásában érintett a hozzáféréshez, a helyesbítéshez, a törléshez, korlátozáshoz, adathordozhatósághoz, valamint tiltakozáshoz való jogát gyakorolhatja. Az érintetti jogok gyakorlásának feltételeit a jelen szabályzat 9. fejezete tartalmazza.

 

10.   KÖVETELÉSKEZELÉS CÉLJÁBÓL TÖRTÉNŐ ADATTOVÁBBÍTÁS

SZEMÉLYES ADAT ADATKEZELÉS CÉLJA
Név Az érintett azonosítása
Lakcím Az érintett azonosítása, az érintettel való kapcsolat felvétele, fenntartása.
Székhely
E-mail cím
Telefonszám
Tartozás jogcíme Az érintett fennálló tartozásának behajtása.
Tartozás összege
Tartozás esedékességének időpontja

 

Címzett: INTRUM Zrt. (székhely: 1139 Budapest, Fiastyúk utca 4-8., cégjegyzékszám: 01-10-044857, adószám: 12935181-2-44).

A személyes adatokat az Adatkezelő jogos érdeke alapján továbbítja a címzett részére.

Az Adatkezelő a személyes adatokat követeléskezelés céljából az adattovábbítás lebonyolításáig kezeli.

A kezelt személyes adatok vonatkozásában érintett a hozzáféréshez, a helyesbítéshez, a törléshez, korlátozáshoz, valamint tiltakozáshoz való jogát gyakorolhatja. Az érintetti jogok gyakorlásának feltételeit a jelen szabályzat 9. fejezete tartalmazza.

 

11.   AZ ÉRINTETTI JOGOK GYAKORLÁSA

Az Adatkezelő jelen adatkezelési szabályzat révén tájékoztatja az érintetett, hogy az alábbiak szerint kérelmezheti a rá vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést, azok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, továbbá az alábbiak szerint jogosult az adathordozhatósághoz, valamint az személyes adatainak kezelése elleni tiltakozáshoz. Az érintett kérelmére az adatkezelő megfelelő intézkedéseket hoz annak érdekében, hogy az érintett részére a személyes adatok kezelésére vonatkozó, a GDPR 13. és a 14. cikkben említett valamennyi információt és a 15–22. és 34. cikk szerinti minden egyes tájékoztatást tömör, átlátható, érthető és könnyen hozzáférhető formában, világosan és közérthetően megfogalmazva nyújtsa.

 

11.1.A hozzáféréshez való jog

Az érintett az 1. pontban meghatározott elérhetőségeken jogosult tájékoztatást kérni arról, hogy érintett személyes adatainak kezelése folyamatban van-e. Amennyiben ige, az Adatkezelő az alábbiakról nyújt tájékoztatást:

– az adatkezelés céljai;

– az adatkezelés jogalapja;

– az érintett személyes adatok kategóriái;

– azon címzettek, vagy azon címzettek kategóriái, akikkel a személyes adatokat közölték, vagy közölni fogják;

– a személyes adat tárolásának tervezett időtartama, vagy az időtartam meghatározásának szempontjai;

– a személyes adatok helyesbítésével, törlésével, a személyes adat kezelésének korlátozásával és a személyes adatok kezelése elleni tiltakozással kapcsolatos jogosítványaival kapcsolatos tájékoztatás nyújtása;

– felügyeleti hatósághoz történő panasz benyújtásával kapcsolatos tájékoztatás;

– a személyes adat megszerzésével kapcsolatos forrásokra vonatkozó minden elérhető információ nyújtása, ha a személyes adatot az Adatkezelő nem az érintettől gyűjtötte;

Az Adatkezelő az érintett kérelmét legfeljebb egy hónapon belül, az általa megadott elérhetőségre küldött levélben teljesíti. Az érintett részére kérésére – személyazonosságának hitelt érdemlő igazolása és beazonosítását követően – szóban is adható tájékoztatás.

 

11.2.A helyesbítéshez való jog

Az érintett személy az 1. pontban megadott elérhetőségeken keresztül, írásban kérheti, hogy az Adatkezelő módosítsa vagy kiegészítse valamely személyes adatát (például bármikor megváltoztathatja az e-mail címét vagy postai elérhetőségét).

Az Adatkezelő a kérelmet legfeljebb egy hónapon belül teljesíti, és erről az általa megadott elérhetőségre küldött levélben értesíti.

 

11.3.A törléshez való jog

Az érintett személy az 1. pontban megadott elérhetőségeken keresztül, írásban kérheti az Adatkezelőtől a személyes adatainak a törlését, ha az alábbi indokok valamelyike fennáll:

– a személyes adatra már nincs szűkség abból a célból, amely miatt gyűjtötték vagy más módon kezelték;

– az érintett visszavonta a személyes adatainak kezelésére adott hozzájárulását és az adatkezelésre nincs más jogalap;

– a személyes adatokat jogellenesen kezelték;

– a személyes adatokat az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell.

A személyes adat nem törölhető, amennyiben annak kezelésére az alábbi okok miatt szükség van:

– személyes adatok kezelését előíró az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése keretében végzett feladat végrehajtása céljából;

– jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez.

Az Adatkezelő a kérelmet legfeljebb egy hónapon belül teljesíti, és erről az e célból megadott elérhetőségre küldött levélben értesíti az érintettet.

 

11.4.Az adatkezelés korlátozásához való jog

Az érintett személy az 1. pontban megadott elérhetőségeken keresztül, írásban kérheti, hogy a személyes adatait az Adatkezelő zárolja (az adatkezelés korlátozott jellegének egyértelmű jelölésével és az egyéb adatoktól elkülönített kezelés biztosításával), amennyiben:

– az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát (ebben az esetben a korlátozás időtartama az Adatkezelő általi ellenőrzés ideje);

– az adatkezelés jogellenes, de az érintett a törlés helyett az adat felhasználásának korlátozását kéri;

– az Adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez érvényesítéséhez, védelméhez;

-az érintett tiltakozik az adatkezelő vagy harmadik fél jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges adatkezelés ellen (ebben az esetben a korlátozás időtartama annak a megállapításnak az ideje, hogy az adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben).

A zárolás addig tart, amíg az érintett által megjelölt indok szükségessé teszi az adatok tárolását.

Az Adatkezelő a kérelem beérkezésétől számított legkésőbb 1 hónapon belül, e-mailben tájékoztatja az érintetett a meghozott intézkedésről.

 

11.5.Adathordozhatósághoz való jog

Az érintett az 1. pontban meghatározott elérhetőségeken jogosult kérni az Adatkezelőt, hogy a rá vonatkozó, általa az adatkezelő rendelkezésére bocsátott adatot, széles körben használt, géppel olvasható formátumban rögzített változatban a részére (vagy az érintett által megjelölt másik adatkezelőnek) küldje meg, ha az az adatkezelés jogalapja adatkezelés önkéntes hozzájáruláson, vagy szerződés létrejövetelén, szerződés teljesítésén alapul és az adatkezelés automatizált módon történik.

Az Adatkezelő a kérelem beérkezésétől számított legkésőbb 1 hónapon belül, e-mailben tájékoztatja az érintetett a meghozott intézkedésről.

 

11.6.A tiltakozáshoz való jog

Az érintett személy az 1. pontban megadott elérhetőségeken keresztül, bármikor tiltakozhat az adatkezelés ellen a saját helyzetével kapcsolatban kifejtett okból. Az Adatkezelő a kérelem benyújtását követően ugyanakkor bizonyíthatja, hogy az adatkezelést olyan jogos indokok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett által kifejtett érdekekkel szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.

Az Adatkezelő a kérelem beérkezésétől számított legkésőbb 1 hónapon belül, e-mailben tájékoztatja az érintetett a meghozott intézkedésről.

 

11.7.Az érintetti jogok gyakorlása

Az Adatkezelő a kért információkat és tájékoztatást díjmentesen biztosítja. Ha az érintett fenti 1-6. pontokkal kapcsolatos kérelme egyértelműen megalapozatlan vagy – különösen ismétlődő jellege miatt – túlzó, az Adatkezelő, figyelemmel a kért információ vagy tájékoztatás nyújtásával vagy a kért intézkedés meghozatalával járó adminisztratív költségekre észszerű díjat számolhat fel, vagy megtagadhatja a kérelem alapján történő intézkedést.

Az Adatkezelő megtagadhatja az érintett jogainak gyakorlására vonatkozóan előterjesztett kérelem teljesítését, ha bizonyítja, hogy az érintetett nem áll módjában azonosítani.

Amennyiben az Adatkezelő az érintett azonosítására képes, de megalapozott kétsége merül fel azzal kapcsolatosan, hogy a kérelem az érintettől származik, a kérelmet előterjesztőt a személyazonosságának igazolására hívhatja fel.

Szükség esetén, figyelembe véve a kérelem összetettségét és a kérelmek számát a fenti 1-6. pontban meghatározott 1 hónapos határidő további két hónappal meghosszabbítható. A határidő meghosszabbításáról az Adatkezelő a késedelem okainak megjelölésével a kérelem kézhezvételétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet. Ha az érintett elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, a tájékoztatás elektronikus úton kerül megadásra, kivéve, ha az érintett azt másként kéri.

Ha az Adatkezelő nem tesz intézkedéseket az érintett kérelme nyomán, késedelem nélkül, de legkésőbb a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet az intézkedés elmaradásának okairól, valamint arról, hogy az érintett panaszt nyújthat be valamely felügyeleti hatóságnál, és élhet bírósági jogorvoslati jogával.

 

12.   Cookie adatkezelés

A Honlap egyes részei az Érintett azonosításának érdekében kisméretű adatfájlokat (a továbbiakban: cookie) használnak. A Honlap látogatásával és annak egyes funkciói használatával Érintett hozzájárulását adja ahhoz, hogy az említett cookie-k az Érintett számítógépén tárolódjanak és ahhoz adatkezelő hozzáférhessen.

Érintett a böngészőprogram segítségével beállíthatja és meggátolhatja a cookie-kal kapcsolatos tevékenységet. Felhívjuk azonban figyelmét arra, hogy ez utóbbi esetben, a cookie-k használata nélkül előfordulhat, hogy nem lesz képes használni a Honlap minden szolgáltatását.

A Szolgáltató technikai közreműködőként biztosíthatja, hogy a honlapok látogatása során a Szolgáltatóval együttműködő harmadik személyek, különösen a Google Inc. cookie-k segítségével tárolják, ha az Érintett korábban már látogatást tett a Szolgáltató Honlapján és ez alapján hirdetést jeleníthetnek meg az Érintettnek.

A cookie-t Érintett is képes törölni saját számítógépéről, illetve beállíthatja böngészőjét, hogy a cookie-k alkalmazását tiltsa. Ezen túlmenően a Google biztosítja, hogy a felhasználó a Google által megjelenített hirdetések kikapcsolására szolgáló oldalon (http://www.google.hu/policies/technologies/ads/) letilthatja a Google által elhelyezett cookie-kat. A cookie-k alkalmazásának tiltásával, törlésével a honlapok használata kényelmetlenebbé válhat az Érintett számára.

 

Mik azok a sütik és hogyan kezeljük őket?

A sütik (cookie-k) olyan kisméretű adatfájlok (továbbiakban: sütik), amelyek a Honlapon keresztül a Honlap használatával kerülnek az Érintett számítógépére úgy, hogy azokat az Érintett internetes böngészője menti le és tárolja el.

A sütik általános feladatai:

  • információkat gyűjtenek a látogatókról és eszközeikről;
  • megjegyzik a látogatók egyéni beállításait, amelyek felhasználásra kerül(het)nek pl. online tranzakciók igénybevételekor, így nem kell újra begépelni őket;
  • megkönnyítik a Honlap használatát;
  • minőségi felhasználói élményt biztosítanak.

A testre szabott kiszolgálás érdekében a felhasználó számítógépén kis adatcsomagot, ún. sütit (cookie) helyez el és a későbbi látogatás során olvas vissza. Ha a böngésző visszaküld egy korábban elmentett sütit, a sütit kezelő szolgáltatónak lehetősége van összekapcsolni a felhasználó aktuális látogatását a korábbiakkal, de kizárólag a saját tartalma tekintetében.

A leggyakrabban használt internetes böngészők (Chrome, Firefox, Edge, Explorer, Opera, Safari, stb.) többsége alapbeállításként elfogadja és engedélyezi a sütik letöltését és használatát, az viszont már Érintettől függ, hogy a böngésző beállításainak módosításával ezeket visszautasítja vagy letiltja, illetve Érintett a már a számítógépen lévő eltárolt sütiket is tudja törölni.

A Honlap ezen sütik nélkül nem tud megfelelően működni:

A Honlap működéséhez elengedhetetlen cookie-k:

Süti neve Süti célja Élettartam
cookie_notice_accepted A cookie szabáyzat elfogadásával kapcsolatos sáv elrejtése. 1 nap
rc::a A reCAPTCHA működését segítő cookiek. A Captcha egy olyan teszt, ami képes megkülönböztetni a honlapokat pásztázó robotokat a valós felhasználóktól. Állandó
rc::c A reCAPTCHA működését segítő cookiek. A Captcha egy olyan teszt, ami képes megkülönböztetni a honlapokat pásztázó robotokat a valós felhasználóktól. Munkamenet végéig.

 

A Honlaphoz tartozó marketing cookie-k:

Süti neve Süti célja Élettartam
i/jot Ez a süti egyedi azonosítót állít be a látogató számára, amely lehetővé teszi a harmadik fél hirdetők számára, hogy releváns reklámmal lássák el a látogatót. Ezt a párosítási szolgáltatást harmadik fél hirdetési központjai nyújtják, ez pedig megkönnyíti a valós idejű reklámok nyújtását a látogatók számára. Munkamenet végéig.
NID Ez a süti egyedi azonosítót regisztrál, amely azonosítja a visszatérő felhasználó eszközét. Az azonosítót célzott hirdetésekhez használják. 6 hónap

 

A Honlaphoz tartozó egyéb cookie-k:

Süti neve Süti célja Élettartam
fbssls_ Ez a süti adatokat gyűjt arról, hogy a látogató hogyan használja a honlapot, valamint, hogy milyen blogokat/cikkeket olvasott el és ezt az információt marketing célokra használhatja fel. Munkamenet végéig.

 

A sütik használatáról az egyes böngészők „súgó” menüpontja nyújt bővebb tájékoztatást.

Sütik kikapcsolása az egyes böngészők esetében:

 

13.   JOGORVOSLAT

Az érintett a személyes adatainak védelméhez fűződő joga sérelme esetén jogorvoslatért fordulthat a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (postacím: 1363 Budapest, Pf.: 9., telefon: +36 (1) 391-1400, E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu).

Az érintett továbbá polgári pert kezdeményezhet az Adatkezelő ellen. A per elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik. A per – az érintett választása szerint – az érintett lakóhelye szerinti törvényszék előtt is megindítható (a törvényszékek felsorolását és elérhetőségét az alábbi linken keresztül tekintheti meg: http://birosag.hu/torvenyszekek).

 

14.   ADATBIZTONSÁG

Az Adatkezelő az adatkezelést a tényleges adatkezelési helyen végzi. Az Adatkezelő megfelelő intézkedésekkel védi a személyes adatokat, különösen a jogosulatlan hozzáférés, a megváltoztatás, a továbbítás, a nyilvánosságra hozatal, a törlés, a megsemmisítés, a véletlen megsemmisülés és a sérülés ellen.

Az Adatkezelő az adatkezelése során biztosítja, hogy a kezelt adatok pontosak, naprakészek legyenek, valamint azt, hogy az érintettet csak az adatkezelés céljához szükséges ideig lehessen azonosítani. Az Adatkezelő alkalmazásában adatkezelést végző munkatársai kötelesek a megismert személyes adatokat üzleti titokként megőrizni. Az adatkezelési tevékenység során a megadott személyes adatokat az Adatkezelő külön adatállományokban, más megadott adatoktól elkülönítetten tárolja. Ezeket az adatállományokat kizárólag az Adatkezelő arra felhatalmazott munkatársai ismerhetik meg. A munkatársak az egyes adatokat vagy az adatállományok egészét harmadik személynek nem továbbítják, és megtesznek minden biztonsági intézkedést annak érdekében, hogy azokat jogosulatlan személy meg ne ismerhesse.

Az Adatkezelő informatikai rendszere és hálózata egyaránt védett a számítógéppel támogatott csalás, kémkedés, szabotázs, vandalizmus, tűz és árvíz, továbbá a számítógépvírusok, a számítógépes betörések ellen. Az üzemeltető a biztonságról szerverszintű és alkalmazásszintű védelmi eljárásokkal gondoskodik. Tájékoztatjuk a felhasználókat, hogy az interneten továbbított elektronikus üzenetek, protokolltól (e-mail,web, ftp stb.) függetlenül sérülékenyek az olyan hálózati fenyegetésekkel szemben, amelyek tisztességtelen tevékenységre, szerződés vitatására, vagy az információ felfedésére, módosítására vezetnek. Az ilyen fenyegetésektől megvédendő az Adatkezelő megtesz minden tőle elvárható óvintézkedést. A rendszereket megfigyeli annak érdekében, hogy minden biztonsági eltérést rögzíthessen, és bizonyítékkal szolgálhasson minden biztonsági esemény esetében. A rendszermegfigyelés ezen kívül lehetővé teszi az alkalmazott óvintézkedések hatékonyságának ellenőrzését is.

 

15.   ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

Az Adatkezelő a Szabályzatnak az időközben módosulandó jogszabályi háttérrel és egyéb belső szabályzattal való összehangolása miatti megváltoztatására a jogot fenntartja.

A Szabályzat mindenkor hatályos változata elérhető a http://www.adatvedelmi.hu/ weboldalon.

 ————————————————————————————————————————————————————————————————————————————–

Általános Szerződési Feltételek

1.    Szolgáltató adatai

Cégnév:               Unlimited Solution Bt.

Képviselő:            Lukics Gábor

Székhely:            1053 Budapest, Ferenciek Tere 2.

Adószám:             22339737-2-41

Cégjegyzékszám: 01-06-775876

Bankszámlaszám: 12100011-17606567-00000000

Honlap:               www.adatvedelmi.hu

Email:                info@adatvedelmi.hu

 

2.      Házirend, és kiegészítő információk:

Felhívjuk szíves figyelmüket arra, hogy a rendezvény tematikája és a konferencián elhangzott előadások anyaga a szervezők és az előadók szerzői jogi oltalma alatt áll. Annak egy részének vagy egészének másolása, engedély nélküli átvétele jogi lépéseket von maga után. Az előadások alatt szigorúan tilos fénykép-, hang- vagy videó felvétel készítése.

 

3.      Jelentkezési és részvételi feltételek

A rendezvényre való jelentkezés, azaz a kitöltött és visszaküldött jelentkezési lap, valamint online jelentkezés hivatalos megrendelésnek számít, és pénzügyi kötelezettséget von maga után. Az aktuális részvételi díj elfogadásának és egyben megrendelésnek minősül, ezért a rendezvény megvalósulása esetén fizetési kötelezettséget von maga után. A rendezvényről való távolmaradás előzetes lemondás nélkül nem mentesít a részvételi díj megfizetésének kötelezettsége alól. A regisztrációról online jelentkezés esetén rendszerünk automatikus visszaigazolást küld a megadott e-mail címre, amely tartalmazza a megadott jelentkezési adatokat.
A jelentkezés elfogadásáról munkanapon 72 órán belül  díjbekérőt küldünk a jelentkezési lapon megadott email címre/címekre. Amennyiben a díjbekérő kiegyenlítésére nem kerül sor fizetési határidőre, a teljes (nem kedvezményes) összeg kerül végszámlázásra. A díjbekérő nem megfizetése, nem számít lemondásnak, a jelentkezést csak írásbeli lemondás esetén töröljük!

A jelentkezési lapon feltüntetett email cím megadásával hozzájárul, hogy a rendezvénnyel kapcsolatos információkról és további előadásainkról hírlevél formájában értesüljön. Köszönjük jelentkezését!

 

4.      Pénzügyi és számlázási információk:

Konferenciát követően -15 napon belül- az előleg és a végszámlát postai úton továbbítjuk. Az ebédet külön igényelnie nem szükséges, részvételi díj a teljes ellátást tartalmazza. Amennyiben speciális ellátási igénye van kérem azt jelezze felénk, és teljesítjük. A rendezvényeinken nyújtott étel-ital fogyasztás (a reggeli bekészítés, ebéd), mint természetbeni juttatás után a közterheket a résztvevő cégnek kell megfizetni, ezért a számlánkban a költségeket megbontjuk. A végszámlán az alábbi tételek szerepelnek: részvételi díj, ellátási költség, (étel – ital – szervízdíj, mint közvetített szolgáltatás), levont előleg összege.

 

5.      Jelentkező személyének változása:

Konferencia napját megelőző munkanap 12:00 óráig van lehetősége résztvevői névváltoztatásra írásban (info@adatvedelmi.hu), amennyiben a jelentkező személyesen nem tud a konferencián megjelenni.

 

6.      Lemondási feltételek:

Lemondást csak írásban fogadunk el a következő elérhetőségen: info@adatvedelmi.hu. A részvételt a konferencia előtti 3. munkanap 15:00 óráig fizetési kötelezettségek nélkül írásban visszamondhatja. Határidőn belüli lemondás esetén a már esetlegesen átutalt részvételi díjat 100 %-ban visszatérítjük. Ezen időponton belül történő visszamondás esetén (konferenciát megelőző 1. és 3. munkanap 15:00 óra között) a díj 50%-át köteles megtéríteni. A díjbekérő nem megfizetése, nem számít lemondásnak, a jelentkezést csak írásbeli lemondás esetén töröljük!

 

FIGYELEM! Amennyiben lemondási szándékát a konferencia napján jelzi, vagy egyáltalán nem jelezte írásban, és a résztvevő nem jelenik meg a rendezvényen, a részvételi díjat nem áll módunkban visszafizetni, illetve a részvételi díjra vonatkozó követelésünk érvényesítésétől eltekinteni, azaz ez esetben a konferencia teljes részvételi díját távolmaradás esetén is ki kell egyenlíteni. Tehát kérjük, amennyiben elküldte jelentkezését, de mégsem tud megjelenni, mindenképp jelezze írásban lemondási szándékát!

Továbbá felhívjuk a jelentkezők figyelmét, hogy az előadó lemondása esetén, valamint érdeklődés hiányában a konferencia elhalasztására a jogot fenntartjuk. Ebben az esetben a jelentkezőket e-mailben értesítjük, és a már befizetett részvételi díjat visszautaljuk, vagy a következő időpontra – jelentkező beleegyezésével – átregisztráljuk. A jelentkező ezen túlmenően további pénzügyi igényre nem tarthat jogot.

 

7.      Jogérvényesítési lehetőségek

7.1.   Panaszügyintézés helye, ideje, módja

A Vásárló a szolgáltatásának igénybevétele során esetlegesen felmerülő panasz, reklamáció, adatbeviteli hiba esetén a Szolgáltatóval a megjelölt elérhetőségek valamelyikén veheti fel a kapcsolatot. A Szolgáltató panaszkezelése minden esetben térítésmentes.

A minőségi panaszok minden esetben kivizsgálásra kerülnek. Szolgáltató a szóbeli panaszt, amennyiben arra lehetősége van, azonnal orvosolja. Ha a szóbeli panasz azonnali orvoslására nincs lehetőség, a panasz jellegéből adódóan, vagy ha a Vásárló a panasz kezelésével nem ért egyet, akkor a Szolgáltató a panaszról jegyzőkönyvet vesz fel, amelyet öt évig, a panaszra tett érdemi válaszával együtt megőriz. Szolgáltató a telefonon vagy egyéb elektronikus hírközlési szolgáltatás felhasználásával közölt szóbeli panasz esetén a Vásárlónak legkésőbb az érdemi válasszal egyidejűleg megküldi a jegyzőkönyv másolati példányát. Minden egyéb esetben a Szolgáltató az írásbeli panaszra vonatkozó szabályok szerint jár el.

Szolgáltató a hozzá írásban érkezett panaszt 30 napon belül érdemben megválaszolja. Az intézkedés jelen szerződés értelmében a postára adást jelenti. A panasz elutasítása esetén Szolgáltató az elutasítás indokáról tájékoztatja a Vásárlót.

 

7.2.   Egyéb jogérvényesítési lehetőségek

Amennyiben Szolgáltató és Vásárló között esetlegesen fennálló jogvita Szolgáltatóval folytatott tárgyalások során nem rendeződik, a Vásárló jogosult:

  • Panasztételre a fogyasztóvédelmi hatóságnál,
  • Békéltető testület eljárásának kezdeményezésére,

A Békéltető testületek elérhetőségei:

Baranya Megyei Békéltető Testület Cím: 7625 Pécs, Majorosy Imre u. 36.; Telefonszám: 06-72-507-154; E-mail: kerelem@baranyabekeltetes.hu; info@baranyabekeltetes.hu; Honlap: www.baranyabekeltetes.hu

Bács-Kiskun Megyei Békéltető Testület Cím: 6000 Kecskemét, Árpád krt. 4.; Telefonszám: 06-76-501-500; 06-76-501-525, 06-76-501-523; Fax: 06-76-501-538; E-mail: bekeltetes@bacsbekeltetes.hu; Honlap: www.bacsbekeltetes.hu

Békés Megyei Békéltető Testület Cím: 5600 Békéscsaba, Penza ltp. 5.; Telefonszám: 06-66-324-976; Fax: 06-66-324-976; E-mail: bekeltetes@bmkik.hu

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Békéltető Testület Cím: 3525 Miskolc, Szentpáli u. 1.; Telefonszám:06-46-501-091;06-46-501-870; E-mail: bekeltetes@bokik.hu; Honlap: www.bekeltetes.borsodmegye.hu

Budapesti Békéltető Testület
Cím: 1016 Budapest, Krisztina krt. 99. III. em. 310.; Telefonszám: 06-1-488-2131; E-mail: bekelteto.testulet@bkik.hu; Honlap: bekeltet.bkik.hu;

Csongrád Megyei Békéltető Testület Cím: 6721 Szeged, Párizsi krt. 8-12.; Telefonszám: 06-62-554-250/118; E-mail: bekelteto.testulet@csmkik.hu

Fejér Megyei Békéltető Testület Cím: 8000 Székesfehérvár, Hosszúsétatér 4-6.; Telefonszám:06-22-510-310; Fax: 06-22-510-312; E-mail: bekeltetes@fmkik.hu; Honlap: www.bekeltetesfejer.hu

Győr-Moson-Sopron Megyei Békéltető Testület Cím: 9021 Győr, Szent István út 10/a.; Telefonszám: 06-96-520-217; E-mail: bekeltetotestulet@gymskik.hu

Hajdú-Bihar Megyei Békéltető Testület Cím: 4025 Debrecen, Vörösmarty u. 13-15.; Telefonszám: 06-52-500-710, 06-52-500-745; Fax: 06-52-500-720; E-mail: bekelteto@hbkik.hu

Heves Megyei Békéltető Testület Cím: 3300 Eger, Hadnagy utca 6. fszt.; Telefonszám: 06-36-416-660/105; E-mail: bekeltetes@hkik.hu

 Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Békéltető Testület Cím: 5000 Szolnok, Verseghy park 8. III. emelet 305-306.; Telefonszám: 06-20-373-2570; E-mail: bekeltetotestulet@iparkamaraszolnok.hu

Komárom-Esztergom Megyei Békéltető Testület Cím: 2800 Tatabánya, Fő tér 36.; Telefonszám: 06-34-513-010; Fax: 06-34-316-259; E-mail: bekeltetes@kemkik.hu; Honlap: www.kemkik.hu, www.kembekeltetes.hu

Nógrád Megyei Békéltető Testület Cím: 3100 Salgótarján, Mártírok útja 4. fszt. 14.; Telefonszám: 06-32-520-860; Fax: 06-32-520-862; E-mail: nkik@nkik.hu; Honlap: www.nkik.hu

Pest Megyei Békéltető Testület Cím: 1055 Budapest, Ballasi Bálint utca 25. 4/2.; Levelezési cím: 1364 Budapest, Pf.: 81; Telefonszám: 06-1-792-7881; E-mail: pmbekelteto@pmkik.hu; Honlap: www.panaszrendezes.hu, www.pestmegyeibekelteto.hu

Somogy Megyei Békéltető Testület Cím: 7400 Kaposvár, Anna u.6.; Telefonszám: 06-82-501-026, 06-81-501-000; E-mail: skik@skik.hu; Honlap: www.skik.hu

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Békéltető Testület Cím: 4400 Nyíregyháza, Széchenyi u. 2.; Telefonszám: 06-42-420-180; Fax: 06-42-420-180; E-mail: bekelteto@szabkam.hu

Tolna Megyei Békéltető Testület Cím: 7100 Szekszárd, Arany J. u. 23-25. III. emelet; Telefonszám: 06-74-411-661, 06-30-664-2130; Fax: 06-74-411-456; E-mail: kamara@tmkik.hu

Vas Megyei Békéltető Testület Cím: 9700 Szombathely, Rákóczi Ferenc utca 23.; Telefonszám: 06-94-312-356, 06-94-506-645; E-mail: bea@bmkik.hu

Veszprém Megyei Békéltető Testület Cím: 8200 Veszprém, Radnóti tér 1. földszint 115-116.; Telefonszám: 06-88-814-121, 06-88-814-111; Fax: 06-88-412-150; E-mail: info@bekeltetesveszprem.hu; Honlap: bekeltetesveszprem.hu;

Zala Megyei Békéltető Testület Cím: 8900 Zalaegerszeg, Petőfi u. 24.; Telefonszám: 06-92-550-513; Fax: 06-92-550-525; E-mail: zmbekelteto@zmkik.hu; Honlap: www.bekelteteszala.hu;

  • Online vitarendezés,

Online adásvételi szerződéssel összefüggő határon átnyúló fogyasztói jogvita esetén a fogyasztók az online vásárláshoz kapcsolódó, határon átnyúló jogvitáikat elektronikusan tudják rendezni a következő linken https://webgate.acceptance.ec.europa.eu/odr/main/?event=main.home.show&reload=false

  • Bírósági eljárás kezdeményezésére.

 

8.      Az Általános Szerződési Feltételek egyoldalú módosítása

Szolgáltató jogosult jelen Általános Szerződési Feltételeket a Vásárlók Honlapon történő előzetes tájékoztatása mellett, egyoldalúan is módosítani. A módosított rendelkezések a hatályba lépést követően a Honlap első használata alkalmával válnak hatályossá Vásárlóval szemben, azokat a módosítást követően indított ügyekre kell alkalmazni.

Szolgáltató továbbá fenntartja a jogot, hogy bármikor, bármilyen változtatást, javítást hajtson végre a Honlapon, előzetes figyelmeztetés nélkül. A Szolgáltató továbbá fenntartja a jogot, hogy a Honlapot más domainnév alá helyezze át.

 

9.      Szerzői jogok

A Honlap egésze, annak grafikus elemei, szövege és technikai megoldásai és a Szolgáltatás elemei szerzői jogi védelem vagy más szellemi alkotáshoz fűződő jog védelme alatt állnak.

Szolgáltató a feljogosított felhasználója a Honlapon, valamint a Honlapon keresztül elérhető szolgáltatások nyújtása során megjelenített valamennyi tartalomnak, bármely szerzői műnek, illetve más szellemi alkotásnak (ideértve többek közt valamennyi grafikát és egyéb anyagokat, a Honlap felületének elrendezését, szerkesztését, a használt szoftveres és egyéb megoldásokat, megvalósítást).

A Honlap tartalmának, valamint egyes részeinek fizikai vagy más adathordozóra mentése vagy kinyomtatása a Szolgáltató előzetes írásbeli hozzájárulása esetén engedélyezett csak. A Honlap használata, illetve az ÁSZF egyetlen rendelkezése sem biztosít jogot a Vásárlónak a Honlapon szereplő bármely kereskedelmi névnek vagy védjegynek bármely használatára, hasznosítására. A Honlap rendeltetésszerű használatával járó megjelenítésen, az ehhez szükséges ideiglenes többszörözésen és a magáncélú másolatkészítésen túl e szellemi alkotások a Szolgáltató előzetes írásbeli engedélye nélkül semmilyen egyéb formában nem használhatók fel vagy hasznosíthatók.

Külön megállapodás, vagy az erre a célra szolgáló szolgáltatás igénybevétele nélkül tilos a Szolgáltató által rendelkezésre bocsátott felület, illetve keresőmotorok megkerülésével a Szolgáltató adatbázisát módosítani, lemásolni, abban új adatokat elhelyezni, vagy meglévő adatokat felülírni.