Hatályba lépett az adatvédelmi törvény GDPR-ral kapcsolatos módosítása

Az Országgyűlés 2018. július 17-i ülésnapján elfogadta az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvénynek az Európai Unió adatvédelmi reformjával összefüggő módosításáról szóló 2018. évi XXXVIII. törvény. A jogszabály, amely 2018. július 27-én hatályba lépett, az Infotv. rendelkezéseinek a GDPR-ral kapcsolatos módosításait tartalmazza. Ez tehát az első jelentős lépés, amelyet a jogalkotó az adatvédelem új uniós szabályozásának való megfelelés, a GDPR végrehajtása érdekében megtett.

Az Infotv. a módosítás követően alapvetően két normacsoportot tartalmaz. Egyrészt meghatározza a személyes adatok kezelésének azon előírásait, amelyeket a GDPR-ban foglaltakat kiegészítve kell alkalmazni. Másrészt e jogszabály minősül az ún. Bűnügyi irányelv rendelkezéseit átültető nemzeti jogszabálynak. Végezetül pedig az Infotv. kiterjeszt a saját és a GDPR alkalmazhatóságát mindazon adatkezelések vonatkozásában, amelyek egyébként nem tartoznának a rendelet hatálya alá. A törvénymódosítás ugyanakkor érintetlenül hagyta az információszabadsággal kapcsolatos szabályokat.

Jelentős újítása az Infotv.-nek, hogy reflektál a gyakorlatban az elhunytak adatainak kezelésével kapcsolatban felmerült problémákra bevezette e tekintetben az érintetti jogok „örökölhetőségének” intézményét, azaz amikor az adatalany által meghatalmazott személy vagy közeli hozzátartozó gyakorolhat bizonyos jogosultságokat az elhunyt halálát követő öt éven belül. A NAIH eljárásainak szabályai is annak megfelelően módosultak, hogy a GDPR-ban foglalt régi és új hatásköröket a hatóság megfelelő módon láthassa el. Végezetül kiemelendő, hogy a Infotv. bevezette az ún. adatvédelmi kifogás intézményét, amely a bírósági döntés meghozatalára irányuló peres és nemperes eljárásokban a bíróságok által végzett adatkezelési műveletekkel kapcsolatos ellenőrzés eszköze lesz a jövőben.